• Застраховки на финансови рискове

Застрахователните продукти покриват финансова загуба, произтичаща от различни облигационни и търговски правоотношения - договор за продажба (стоков кредит), банкови кредити и гаранции, договори за лизинг и наем.

По тези застраховки се покрива финансовия риск на продавача (доставчика), банката кредитор или издател на банковата гаранция, лизингодателя, наемодателя от неплащане на дължими вноски по сключени договори между тях и съответните клиенти - физически и юридически лица.

Застрахователят може да предостави застрахователно покритие, както за отделни договори, така и за неопределен брой, които Застрахованият е сключил със своите клиенти през застрахователния период.


Загуба на приход вследствие неплащане на лизингови вноски при лизинг на МПС

Покрива се загуба на приход на застрахования, реализирана вследствие неплащане на дължима вноска /вноски по договор за лизинг на МПС от страна на лизингополучателя.
Застрахователната сума е ограничена до общия размер на вноските, разсрочени за изплащане от клиента през съответния застрахователен период.


Застраховка на кредити

По условията на тази застаховка се изплаща обезщетение на застрахован кредитор, в случай на неизпълнение на парично задължение от страна на негов длъжник - кредитополучател, произтичащо от договор за кредит.


Банкови гаранции

Покрива се загуба в пари, която би претърпял застрахования, поради настъпвне на застрахователен риск от активиране на гаранцията и изплащане на предвидената в нея сума на бенефициера.

Видове Гаранции:
  • Гаранция за участие в търг или обществена поръчка;
  • Гаранция за добро изпълнение;
  • Гаранция за авансово плащане;
  • Гаранция за задържане;
  • Осигурителна гаранция.


Отговорност за изплащане на митнически задължения

Покриват се дължимите суми по митнически задължения, включително митнически сборове, акцизи, ДДС и лихви за просрочие от страна на застрахования, в качеството му на отговорно лице по смисъла на Закона за митниците и Правилника за прилагането му към съответното гаранционно митническо учреждение.

Обект на застрахователно покритие са само дължимите суми по митнически задължения, произтекли от загуба на имущество, настъпила от събитие, покрито по действаща имуществена полица.


Разни финансови загуби

Застраховат се рисковете от настъпване за застрахования на:

  • Финансови загуби от неплащане или друго неизпълнение на задължение на трето лице към застрахования, с което трето лице застрахованият е в договорни отношения;
  • Финансови загуби от плащане или друго изпълнение, което застрахованият е бил принуден да извърши поради проявление на покрит по застраховката риск и което при обичайни условия и ненастъпване на риска застрахованият не би бил длъжен да осъществи;
  • Други финансови загуби, изразени в намаляване имуществото на застрахования поради проявление на покрит по застраховката риск.

При настъпване на застрахователно събитие надеждно безплатно за Вас съдействие от експертите на Добрич Иншурънс Брокърс на всички етапи при всички процедури и формалности ,включително за своевременно и в пълен обем получаване на обезщетенията .