• Карго и транспортни застраховки

Обект на застраховане са товари предмет на внос, износ или реекспорт и свързаните с тях материални интереси по време на превоза независимо от вида на превозното средство, за загуба и/или повреда и разходи които са пряка последица от настъпването на рисковете, уговорени в застрахователния договор.

Субекти на застраховане са всички юридически или физически лица, които извършват търговска, спедиторска или друга дейност свързана с превоз на товари у нас и в чужбина.

Покритите рискове са групирани в три основни Институтски карго клаузи:

  • Институтски Карго Клаузи (A) - 1/1/82 - всички рискове, включително товаро - разтоварни дейности:

Клауза "Рискове"
Тази клауза покрива всички рискове за загуба или повреди на застрахования обект.
Клауза "Обща авария"
Тази клауза покрива Обща авария и спасителни разноски, разпределени или определени съгласно договора за превоз и/или приложимия закон и практика понесени, за да се избегне или във връзка с избягване загуба от каквато и да е причина.
Клауза "Взаимна отговорност при сблъскване"
Тази клауза е разширена да обезщети Застрахования за такава част от отговорността по договора за превоз - Клауза "Взаимна отговорност при сблъскване", каквато съответства на загуба, възстановима по тази застраховка. В случай на претенция от страна на корабособствениците по споменатата клауза, Застрахованият ще уведоми Застрахователя, който ще има правото за своя сметка да защити Застрахования срещу такава претенция.

  • Институтски Карго Клаузи (В) - 1/1/82 - ограничено покритие без кражба, грабеж, частични щети при товаро - разтоварни дейности:

Клауза "Рискове" - тази клауза покрива:
1. Загуба или повреда на застрахования обект, дължащи се на:
- пожар или експлозия;
- засядане, потъване или преобръщане на кораб или плавателен съд;
- преобръщане или дерайлиране на сухопътно превозно средство;
- сблъскване или контакт на кораб, плавателен съд или превозно средство с всякакъв външен обект освен с вода;
- разтоварване на товара в убежищно пристанище;
- земетресение, вулканично изригване или светкавица.
2. Загуба или повреда на застрахован обект причинена от:
- пожертвование по обща авария;
- изхвърляне или отнасяне от вълните на товара извън борда;
- навлизане на морска, езерна или речна вода в кораб, плавателен съд, превозно средство, контейнер, лифтван или място на складиране.
3. Обща загуба на всякакъв пакет, изгубен или изпуснат извън борда при товарене или разтоварване от кораб или плавателен съд.
Клауза "Обща авария"
Клауза "Взаимна отговорност при сблъскване"

  • Институтски Карго Клаузи (C) - 1/1/82 - минимално покритие:

Клауза "Рискове" - тази клауза покрива:
1. Загуба или повреда на застрахования обект, дължащи се на:
- пожар или експлозия;
- засядане, потъване или преобръщане на кораб или плавателен съд;
- преобръщане или дерайлиране на сухопътно превозно средство;
- сблъскване или контакт на кораб, плавателен съд или превозно средство с всякакъв външен обект освен с вода;
- разтоварване на товара в убежищно пристанище.
2. Загуба или повреда на застрахован обект, причинена от:
- пожертвование по обща авария;
- изхвърляне на товара извън борда.
Клауза "Обща авария"
Клауза "Взаимна отговорност при сблъскване"

При желание от страна на Застрахованото лице могат да се добавят допълнителни рискове срещу заплащане на допълнителна премия:

  • Други действащи специализирани и прилагани на международния застрахователен пазар "Карго" клаузи.
  • Военни рискове, стачки, бунтове и граждански вълнени, счупване от естеството на товара, развала на товара при превоз с хладилни превозни средства, трансбордиране и други.

Застрахователният договор се сключва въз основа на писмено предложение отправено от Застрахования до Застрахователя. Може да се сключи от собственика на товара, експедитора или превозвача.

Формата на Застрахователният договор може да е в три вида:

  • Единични (индивидуални) полици - издават се само за един товар, за точно определено пътуване и за точно фиксирана застрахователна сума;
  • Абонаментни полици - действието им се простира към всички или определени видове товари, които ще се изпращат или ще се получават през определен период от време без предварително указване на застрахователните суми. Абонаментното застраховане е автоматично - застрахованият е задължен да съобщава (уведомява), без изключение всички пратки обект на абонирането на застрахователя. Предимствата са - предварително носене на риска, облекчен режим на плащане на застрахователната премия и преференциални тарифни числа, пълна застрахователна защита;
  • Генерални (общи) полици - при тях застрахованият не е задължен да застрахова всички свои пратки, а само тези, които желае и за които ще уведоми застрахователя.

Застрахователният договор влиза в сила след издължаване на застрахователната премия, с изключение на абонаментното и генералното застраховане.

Застрахователната сума е действителната стойност на товар в мястото и времето на натоварването му. Тя може да бъде увеличена с 10% за покриване на разходи за застраховка, транспорт и очаквана печалба.

При настъпване на застрахователно събитие надеждно безплатно за Вас съдействие от експертите на Добрич Иншурънс Брокърс на всички етапи при всички процедури и формалности ,включително за своевременно и в пълен обем получаване на обезщетенията .