• Имуществено застраховане

Застраховката може да се сключва както от физически, така и от юридически лица,с посредничеството на Добрич Иншурънс Брокърс като предмет на застраховане е тяхното недвижимо и движимо имущество . Вида на застрахованото имущество може да е както жилищната сграда, така и сградите със стопанско предназначение, постройките от специален тип и прилежащите към имота огради, порти, външни площадки, плувни басейни и др. Защитата която осигурява имуществената застраховка чрез Добрич Иншурънс Брокърс   са от следните покрити рискове:
 • Пожар, мълния, експлозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
 • Природни бедствия - буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води или морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;
 • Аварии (вкл. спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и удар от МПС)
 • Земетресение;
 • Кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство, грабеж, вандализъм (вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия)
 • Загуба на доход от наем; разходи за алтернативно настаняване; разходи за разчистване на развалини и останки;
 • Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица;
 • Случайно счупване на стъкла и витрини
 • Допълнителни рискове ;


ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

Застрахователна сума е сумата, за която е застраховано дадено имущество или група имущества. Размера на застрахователната сума се посочва от Застрахования. Сключването на застраховката по посочената от Застрахования застрахователна сума не означава приемането й от страна на Застрахователя за действителна стойност на застрахованото имущество или група имущества. Застрахователя поема отговорност до размера на застрахователната сума, записана в полицата.


ПОДЗАСТРАХОВАНЕ И НАДЗАСТРАХОВАНЕ

Действителната стойност на увреденото имущество се определя към датата на настъпване на застрахователното събитие. Ако към тази дата:

 • застрахователната сума е по-малка от действителната стойност - налице е подзастраховане. В този случай размера на обезщетението се намалява пропорционално на съотношението между застрахователната сума и действителната стойност на увреденото имущество или група имущества.
 • застрахователната сума е по-висока от действителната стойност - налице е надзастраховане. В този случай отговорността на Застрахователя е до действителната стойност на увреденото имущество, като Застрахователя запазва правото си върху пълния размер на застрахователната премия, освен ако Застрахованият е бил добросъвестен.


КАКВО ДА НАПРАВИМ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?

При настъпване на застрахователно събитие надеждно безплатно за Вас съдействие от експертите на Добрич Иншурънс Брокърс на всички етапи при всички процедури и формалности ,включително за своевременно и в пълен обем получаване на обезщетенията .

 • Уведомяваме незабавно след узнаването съответните държавни органи: при пожар и наводнение - служба ПАБ, при кражба, грабеж и злоумишлени действия на трети лица - полицията;
 • Уведомяваме Застрахователната компания в рамките на 24 часа или първия работен ден от узнаването, обяснявайки всички обстоятелства за настъпване на застрахователното събитие, които са известни;
 • Запазваме състоянието на увреденото имущество (с изключение на случаите, когато това е спешно необходимо за минимизиране на щетите) и да не предприемаме действия, които биха увеличили размера на вредите;
 • Осигуряваме свободен достъп на Застрахователя до увреденото имущество и източника на вреда;
 • Предоставяме на Застрахователя писмено поискана информация, данни или документация и други доказателства във връзка с предявения иск, както и за произхода, причините и обстоятелствата за възникване на вредите;


КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИМ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?

Документите се различават при различните застрахователни компании, но със сигурност навсякъде ще Ви поискат:

 • валидна застрахователна полица
 • документи, доказващи правата му върху увреденото застраховано имущество;
 • документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи настъпването на застрахователното събитие (при пожар – служебна бележка от служба ПАБ; при мълния, буря, проливен дъжд, градушка, наводнение и натрупване на сняг – писмо от районната ХМС, като при масово проявление на събитието същото може да бъде доказано по анкетен път чрез установяване на характерните белези на проявлението му в околността; при свличане или срутване на земната повърхност – писмо от геоложката служба; при земетресение – писмо от сеизмологичния институт към БАН; при злоумишен пожар, злоумишлена експлозия, кражба чрез взлом, вандализъм, грабеж – служебна бележка от РПУ с № на заявителски материал, договор за охрана при наличие на такъв, придружен с извлечение от следящата система, с която е свързана СОТ, постановление за спиране или прекратяване на наказателно производство или обвинителен акт от прокуратурата срещу установен извършител.
 • други документи, писмено изискани от Застрахователя, съобразно конкретния случай;