• Трудова злополука

Сключването на застраховка "Трудова злополука" е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, съгласно Наредбата за задължително застраховане на работници и служители за риска "трудова злополука" – обнародвана в бр.15 на  Държавен вестник от 17.02.2006г.

Застраховат се работници и служители, които извършват работа в основната и спомагателна дейност на предприятието.

Работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска "трудова злополука" се определят след консултации на работодателя със службата по трудова медицина.

Разходите за задължително застраховане на работници и служители за риска "трудова злополука" са за сметка на работодателя.

Чрез застраховката се носи отговорност за събития (злополуки) настъпили при или по повод изпълнение на служебни задължения.

Застраховката покрива следните задължителни застрахователни рискове:

  • Смърт вследствие трудова злополука;
  • Трайна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука;
  • Временна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука над 10 дни.

Застрахователната сума се определя на базата на месечната брутна работна заплата на застрахованите към момента на сключване на застраховката.

Съгласно Наредбата за задължително застраховане Минималната застрахователна сума по рискове е както следва:

  • за смърт и трайна загуба на работоспособност за всяко лице е в размер на седем годишни брутни (т.е. 84 месечни) работни заплати на работника или служителя;
  • за временна загуба на работоспособност е в размер на една месечна заплата.

Дължимите застрахователни обезщетения се изплащат в срок до петнадесет дни след представяне на всички необходими документи.

Размерът на застрахователните обезщетения на база покритите рискове, е както следва:

  • При смърт се изплащат седем годишни брутни работни заплати;
  • При трайна загуба на работоспособност, вследствие трудова злополука се изплаща процент от седем годишни брутни работни заплати, равен на процента трайна загуба на работоспособност, определен от ЗЕК или ТЕЛК;
  • При временна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука се изплаща процент от брутната месечна работна заплата.

При настъпване на застрахователно събитие надеждно безплатно за Вас съдействие от експертите на Добрич Иншурънс Брокърс на всички етапи при всички процедури и формалности ,включително за своевременно и в пълен обем получаване на обезщетенията .