• Имущество на юридически лица

Обект на застраховане:
Производствени сгради, непроизводствени сгради – административни и търговски сгради, машини, съоръжения, оборудване, компютри, аудио - визуална и офис техника, транспортни средства, стопански инвентар, разходи за придобиване на ДМА, стоки, материали и суровини, продукция, незавършено производство.

Покрити рискове:

Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия, имплозия, удар от летателни апарати и части от тях, буря, ураган, увреждания от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение вследствие на природно бедствие, тежък сняг и лед, свличане и срутване на земната повърхност, градушка и последиците от нея, измръзване на стоково – материални запаси,внезапно изтичане на вода и спинклерни инсталации, авария на ВиК и други проводи, късо съединение и токов удар, удар от ППС, земетресение, кражба чрез взлом на движими имущества, кражба чрез използване на технически средства, вандализъм, грабеж, чупене на стъкла и витрини, отговорност към трети лица, разноски за разчистване вследствие на застрахователно събитие, разходи за преместване и съхранение на застраховано имущество, разходи за хонорари на експерти и инженери, загуба на доход от наем вследствие на застрахователно събитие.


Застрахователна сума:
Застрахователната сума се определя в български лева или чуждестранна валута и не трябва да надвишава действителната стойност на имуществото.

Застрахователна премия:
Застрахователната премия се определя, съгласно действаща тарифа в зависимост от размера на застрахователната сума, вида на застрахованото имущество, избраното застрахователно покритие, срока на застраховката и други рискови фактори, посочени в тарифата.

Попълване на предложение – въпросник:
Основа за сключване на застраховката е попълване на предложение – въпросник от страна на Застрахования, в което той следва да отговори писмено на всички въпроси.

Опис на застрахованото имущество:
Опис се изготвя при застраховане на движими имущества по клауза кражба и грабеж и при застраховане на специални имущества и съоръжения.