• Имущество на физически лица

Обект на застраховане:
Жилищни сгради, обзавеждане, лични вещи, битови електроуреди, аудио-визуална и електронна техника.

Покрити рискове:
Пожар, мълния, експлозия, имплозия, удар от летателни апарати и части от тях, буря, ураган, увреждания от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение вследствие на природно бедствие, тежък сняг и лед, свличане и срутване на земната повърхност, морски вълни, градушка и последиците от нея, авария на ВиК и други проводи, късо съединение и токов удар, удар от ППС, земетресение, кражба чрез взлом на движими имущества, кражба чрез използване на технически средства, вандализъм, грабеж, чупене на стъкла и витрини, отговорност към трети лица, разноски за разчистване, вследствие на застрахователно събитие, разходи за алтернативно настаняване, в следствие на застрахователно събитие, загуба на доход от наем вследствие на застрахователно събитие.

Застрахователна сума:
Застрахователната сума се определя в български лева или чуждестранна валута.

Застрахователна премия:
Застрахователната премия се определя, съгласно действаща тарифа в зависимост от размера на застрахователната сума, вида на застрахованото имущество, избраното застрахователно покритие, срока на застраховката и други рискови фактори посочени в тарифата.

Попълване на предложение – въпросник:
Основа за сключване на застраховката е попълване на предложение – въпросник от страна на Застрахованият, в което той следва да отговори писмено на всички въпроси. Попълване на предложение – въпросник не се изисква при сключване на лимитна застраховка "Имущество".

Опис на застрахованото имущество:
Опис се изготвя при застраховане на движими имущества по клауза кражба и грабеж и при застраховане на специални имущества и съоръжения.