• Каско на МПС

Застраховката е доброволна.
Застраховка "Каско" на МПС предоставя застрахователна защита, покриваща частични щети или пълна загуба на МПС, както и допълнително извършени разходи, в резултат на настъпили застрахователни събития с посредничеството на Добрич Иншурънс Брокърс.

Териториално покритие.
Застраховка "Каско" на МПС важи за територията на Република България. Някои застрахователи осигуряват БЕЗПЛАТНО покритие на застраховка "Каско" на МПС на територията на Европейския съюз и Държавите членки на Международно споразумение "Зелена карта" с посредничеството на Добрич Иншурънс Брокърс. В останалите случаи за разширяване на покритието извън Република България се заплаща допълнителна премия.

Застраховката може да се сключи с посредничеството на Добрич Иншурънс Брокърс по една от следните клаузи (варианти), включващи различни застрахователни покрития:
  1. МИНИМАЛНО КАСКО - пожар възникнал по време на престой, експлозия, буря, ураган, градушка, наводнение, проливен дъжд, свличане и срутване на земни пластове, увреждания от действие на морски вълни, падане на клони и дървета, вследствие на изброените природни бедствия;
  2. ЧАСТИЧНО КАСКО - всички рискове включени в Минималното Каско плюс пожар по време на движение, авария, произлязла от сблъскване на две превозни средства /ПТП/; от удар с хора и животни; от препятствия по пътното платно, ПТП на паркинг;
  3. ПЪЛНО КАСКО - всички рискове включени в Частичното Каско плюс злоумишлени действия на трети лица, кражба и грабеж, включително и кражба на допълнително монтирано оборудване.

Някои застрахователни компании предлагат сключване самостоятелно на риска Кражба. Предлагат се и допълнително избираеми опции като застраховане на гуми, джанти, допълнително монтирано оборудване и др.
Повечето застрахователи осигуряват право на застрахования да ползва безплатна пътна помощ на територията на Република България в случай на застрахователно събитие.

Застраховани лица.
Тази застраховка може да се сключи както от физическо така и от юридическо лице, притежаващо МПС - лек автомобил, лекотоварен автомобил, товарен автомобил, автобус и др.

Застрахователната сума на МПС се договаря в лева или евро по желание на застрахования, като в нея може да бъде включена и стойността на допълнително монтирано оборудване.

Застрахователната премия може да се плати еднократно при сключване на застраховката или да се разсрочи на две, три или четири вноски.

Някой застрахователи предлагат намаляване на застрахователната премия по условията на "Авансов бонус". Това е отсъпка, която става изискуема при завеждане на щета.

ВАЖНО : След сключване на застраховка "Каско" на МПС е необходимо автомобилът да бъде предоставен за оглед  в съответните оторизирани пунктове на застрахователите.

Обезщетения.
При частични щети върху застрахованото МПС застрахователите предлагат следните възможности за обезщетение:

  1. Ремонт в официален сервиз - ремонтът се извърша в официален сервиз на съответната марка МПС до 3г. включително от датата на производство посредством възлагателно писмо. Стойността на ремонта се заплаща от застрахователя на сервиза;
  2. Ремонт в доверен сервиз - в този случай застрахованото МПС се отремонтира в сервиз, предложен от застрахователя посредством възлагателно писмо. Стойността на ремонта се заплаща от застрахователя;
  3. По представени фактури - ремонтът на автомобила се извършва в сервиз по избор на застрахования, след одобрение на застрахователя. Застрахованият заплаща ремонта, за което му се издава разходен документ, който след това се представя на застрахователя и се изплаща в брой или по банков път;
  4. Експертна оценка - по методика на застрахователя се определя размера на обезщетението и се изплаща на застрахования в брой или по банков път.

Всяко изплатено обезщетение по частична щета намалява застрахователната сума, освен в случаите на регрес към друг застраховател. При изплатено обезщетение застрахованият има право да дозастрахова МПС до начално определената застрахователна сума, за което заплаща допълнителна премия.

В случай на тотална щета на МПС застрахователят изплаща застрахователната сума или остатъка от нея, но не повече от действителната стойност на МПС към датата на застрахователното събитие.

При настъпване на застрахователно събитие надеждно безплатно за Вас съдействие от експертите на Добрич Иншурънс Брокърс на всички етапи при всички процедури и формалности ,включително за своевременно и в пълен обем получаване на обезщетенията .