• Гражданска отговорност

Застраховката е задължителна.
Регламентирана е в Кодекса за застраховането (КЗ) и Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 от КЗ, както и в методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, наричана по - долу НЗЗ № 24.

Териториално покритие - Република България, държавите членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и трети държави, членки на споразумението "Зелена карта".

Обект на застраховане е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Застраховката "Гражданска отговорност" на автомобилистите не покрива отговорността на застрахования като превозвач на товари.

Застраховката "Гражданска отговорност" на автомобилистите се сключва само за моторни превозни срeдства с редовни български регистрационни номера, за които МВР е издало свидетелства за регистрация. За МПС - транзитно преминаващи или с чужда регистрация, които при влизане на територията на Република България нямат валидна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите се сключва "Гранична застраховка".

Застраховани лица са собственикът на МПС, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което ползва моторното превозно средство на законно основание.
За трети лица  се смятат всички лица, с изключение на лицето, което отговаря за причинените вреди.                               

Срокът на застраховка
"Гражданска отговорност" на автомобилистите е една година. Сключването на застраховката за по-кратък срок, но не по-малък от 30 дни се допуска в следните случаи:
  • При сключване на застраховка на моторни превозни средства, които имат временна или транзитна регистрация съгласно действащото българско законодателство;
  • При сключване на гранична застраховка;
  • При сключване на застраховка от фирми, извършващи внос и продажба на моторни превозни средства;
  • При сключване на застраховка на бавнодвижещи се моторни превозни средства;
  • При сключване на застраховка на самоходни машини.

При настъпване на застрахователно събитие надеждно безплатно за Вас съдействие от експертите на Добрич Иншурънс Брокърс на всички етапи при всички процедури и формалности ,включително за своевременно и в пълен обем получаване на обезщетенията .